Skip to content

Accuracy - Mätnoggrannhet

Som jag talade om i förra avsnittet så är det som betecknas Mätnoggrannhet eller Accuracy på engelska i tillverkarnas datablad oftast bara en liten del av det totala fel man får när man mäter.
Oftast anges ett fel i % av maxområdet t.ex. 0,2% FS (Full Scale) och är ett mått på objektets olinjäritet, hysteres och repeterbarhet (NLHR - Non-Linearity, Hysteresis and Repeatability).

Olinjäriteten kan definieras på olika sätt.
Felet som står i databladet är ofta bara en siffra på hur rätlinjig som mätaren är d.v.s. max avvikelse från den bästa möjliga räta linjen genom punkterna (BSL - Best Straight Line). Denna linje behöver alltså inte alls skära nollan eller fullskalan. Om man har en givare som är 0,1% BSL och sedan justerar givaren vid noll och full skala, så kommer avvikelsen bli större.

Om man istället beräknar felet från den räta linjen som går igenom givarens ändpunkter, t.ex linjen mellan 3,98 mA och 4,03 mA för en transmitter, så blir det mer riktigt. Denna linje brukar betecknas Men fortfarande har man inte tagit hänsyn till offset felet. TSL (Terminal Straight Line).

Bäst blir det om man först justerar givarens ändpunkter till noll och full skala, och sedan beräknar avvikelsen från linjen mellan dessa. Om man inte kan justera givaren eller instrumentet så måste man ta med offset som ett separat fel.

Hysteres är ett mått på om man har en avvikelse när man går tillbaka från fullskala ner till noll igen.

Repterbarhet är ett mått på om man får samma värden när man upprepar kalibreringen eller om man får en avvikelse från gång till gång.

På moderna givare och framför allt halvledargivare är ofta hysteres och repeterbarhet en mycket liten del av felet och huvuddelen olinjäritet. Men på givare med mekaniska delar t.ex. analoga manometrar kan framförallt hysteresen vara betydande.

Givare med digital signalkompensering och precisionsinstrument har mjukvara som kompenserar för felen. Om man hittar en siffra på totalfelet inklusive onoggrannhet, temperaturfel och långtidsdrift så är det den siffra som är mest intressant. Om totalfelet ät 0,2% så tillför det inte så mycket att veta att precisionen NLHR är 0,004% @23ºC när instrument är nyligen är kalibrerat.